pre každého, kto sa chce
naučiť cudzí jazyk.
+421 910 64 77 64

Všeobecné obchodné podmienky

 

Jazyková škola Porter, s.r.o.
vydané
podľa § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z.
Jazyková škola Porter

 

Článok. I

Úvodné ustanovenia

1.1. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
1.2. Zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniká na základe písomnej objednávky, a to aj formou elektronickej pošty a formou elektronických objednávkových formulárov (ďalej len objednávka).
1.3. Ak do troch pracovných dní po obdržaní objednávky neoznámi zhotoviteľ, že niektoré podmienky objednávky neakceptuje, má sa za to, že medzi zmluvnými stranami platia podmienky uvedené v objednávke.
1.4. Ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v tomto článku v bode 1.3 oznámi, že niektoré podmienky neakceptuje, zmluvný vzťah nevznikne, a to do doby, kým nedôjde k dohode aj o neakceptovaných podmienkach.
1.5. Zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniká aj vtedy, ak objednávateľ akceptuje návrh zhotoviteľa na zmenu podmienok v objednávke. Pre zmluvný vzťah potom platia podmienky uvedené naposledy.
1.6. Dohodnuté podmienky zmluvného vzťahu je možné meniť alebo zrušiť iba výslovnou dohodou oboch zmluvných strán.

Článok. II

Predmet plnenia

2.1. Predmetom plnenia je výučba jazyka (ďalej len výučba) podľa požiadaviek uvedených v objednávke.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje k splneniu podmienok podľa objednávky, a to v určenom jazyku a v dohodnutej dobe.
2.3. Objednávateľ sa písomnou objednávkou zaväzuje prevziať výučbu a zaplatiť zhotoviteľovi výslednú cenu za výučbu podľa ustanovení čl. IV. ods. 4.1.

Článok. III

Termín odovzdania výučby

3.1. Objednávateľ je povinný prevziať dohodnutú výučbu v termíne a spôsobom uvedeným v objednávke.
3.2. Pre prípad, že výučbu nebude možné zo závažných dôvodov zabezpečiť požadovaným spôsobom, je zhotoviteľ oprávnený zvoliť náhradný spôsob zabezpečenia výučby. Objednávateľ bude na túto skutočnosť dopredu upozornený.
3.3. Ak objednávateľ odmietne bez závažného dôvodu uznaného oboma stranami prevziať dohodnutú a zabezpečenú výučbu, považuje sa táto výučba za splnenú a zhotoviteľovi vzniká právo na úhradu výučby podľa čl. IV., ods. 4.1. Objednávateľovi vzniká povinnosť túto výučbu uhradiť.

Článok. IV

Cena

4.1. Podkladom pre zmluvnú cenu je platný cenník pre jazykovú výučbu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.
4.2. Všetky ceny uvedené v cenníku sú v Eurách.

Článok. V

Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť daňový doklad v okamihu zabezpečenia výučby podľa podmienok vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, prípadne podľa článku IV., ods. 4.1.
5.2. Podkladom k úhrade ceny výučby je daňový doklad vystavený zhotoviteľom, ktorý je splatný ku dňu uvedenému v tomto daňovom doklade.
5.3. Pri všetkých typoch jazykových kurzov sa za výučbu platí vopred bankovým prevodom na číslo účtu zaslané elektronickou poštou. Ak objednávateľ neuhradí faktúru do dátumu splatnosti faktúry nárok na priebeh výučby sa automaticky ruší až do vystavenia a úhrady ďalšej faktúry na vyžiadanie zo strany objednávateľa.

 

                                                     Článok. VI

Práva a povinnosti

6.1. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa o všetkých okolnostiach majúcich rozhodujúci vplyv na splnenie jeho záväzku uhradiť výučbu. Predovšetkým je povinný informovať o tom, či došlo k rozhodnutiu o prehlásení konkurzu na jeho majetok alebo či vstúpil do likvidácie.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovať v tajnosti všetky rokovania spojené s predmetom plnenia a ďalej sa zaväzuje, že bude považovať všetky materiály, ktoré mu objednávateľ predloží k predmetu plnenia, za prísne dôverné.
6.3 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena miesta konania kurzov, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny, výmena lektora a pod.).
6.4 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 7. V takomto prípade bude Objednávateľovi ponúknutá možnosť pokračovať v kurze s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni, ak taká skupina existuje a nejedná sa o nový jednoskupinový  kurz.
6.5 V prípade neúčasti Objednávateľa na výučbe neposkytuje Zhotoviteľ žiadnu finančnú kompenzáciu.
6.6 Na požiadanie Objednávateľa je možné nahradiť si 1 vyučovaciu hodinu za mesiac. Náhrada musí prebehnúť iba v aktuálnej etape prebiehajúcej výučby. Pri nahrádzaní hodín sa vždy hľadá skupina, ktorá preberá rovnaké učivo ako Objednávateľ, ktorý o náhradu žiada (ak taká skupina existuje). Zhotoviteľ negarantuje, že umožní náhradu všetkým študentom, ktorí o náhradu požiadajú.
6.7 Objednávateľ je povinný oznámiť zrušenie lekcie čo najskôr, ako sa o tejto skutočnosti dozvie, najneskôr však deň pred začiatkom lekcie do 19:00 hod a to emailom alebo telefonicky lektorovi a zástupcovi jazykovej školy, ak bola lekcia naplánovaná na popoludnie a do 12:00 hod ak bola lekcia naplánovaná na nasledujúci deň dopoludnia. Ak objednávateľ zruší lekciu po stanovenom termíne v predchádzajúci deň alebo v deň výučby alebo sa nedostaví na vyučovanie, lekcia bude považovaná za objednávateľom absolvovanú a riadne odučenú a bude lektorovi uhradená ako odučená. Finančná náhrada za vymeškanú hodinu nie je nárokovateľná. Odučenie ďalšej lekcie za vymeškanú lekciu nie je nárokovateľné. 

6.8. Objednávateľ je povinný dostaviť sa na vyučovanie včas a to najneskôr 10 minút po začatí kurzu. Lektor je povinný začať a ukončiť lekciu vo vopred stanovenom čase, aby neblokoval miestnosť pre výučbu iných cudzích jazykov. Objednávateľ aj lektor sú povinní prísť na lekciu vopred riadne pripravení, aby obaja prispeli čo najviac k efektívnemu štúdiu cudzieho jazyka. Objednávateľ nesmie kontaktovať lektora mimo výučby cudzieho jazyka ani emailom, ani telefonicky, t.j. akékoľvek otázky, týkajúce sa preberaného učiva, adresuje lektorovi výhradne v čase stanovenom na výučbu.

6.9. Objednávateľ je povinný absolvovať objednaný počet lekcií, napr. 10 lekcií, najneskôr do rovnakého počtu týždňov, t.j. 10 týždňov. Ak objednávateľ neabsolvuje lekcie v stanovenom termíne, finančná náhrada alebo odučenie lekcií po termíne nie sú nárokovateľné. 

6.10. Čas lektora je rovnako vzácny ako čas študenta. Objednávateľ je preto povinný dostaviť sa na lekciu na miesto určenia alebo online včas a byť pripravený na štúdium. Čas, ktorý objednávateľ stratí neskorým príchodom na lekciu sa považuje za riadne odučený. Ak sa na lekciu dostaví neskôr lektor, je povinný odučiť všetky predplatené minúty buď v ten deň, alebo predĺži lekciu na najbližšom stretnutí tak, aby boli všetky lekcie riadne odučené. Objednávateľ a lektor sa zaväzujú použiť mobilný telefón alebo tablet počas lekcie len na účel štúdia. Na komunikáciu, ktorá sa netýka lekcie môžu použiť telefón po vzájomnej dohode a len vo výnimočných prípadoch na veľmi krátky rozhovor. 

Článok. VII

Reklamácie

7.1. Reklamácia sa uplatňuje písomne. V písomnej reklamácií je nutné uviesť jej dôvod a popísať charakter nedostatkov.
7.2. Pokiaľ uzná Zhotoviteľ reklamáciu Objednávateľa za odôvodnenú, zabezpečí na vlastné náklady nápravu. V tomto prípade má Objednávateľ nárok na výmenu lektora, prípadne na náhradnú lekciu alebo zľavu z výučby.

Článok. VIII

Lehota na uplatnenie reklamácie

8.1. Objednávateľ je povinný uplatniť nároky s nespokojnosťou výučby u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia výučby. Za výučbu sa pre tento prípad považuje každá jednotlivá vyučovacia hodina.
8.2 Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby zanikajú, ak sú uplatnené oneskorene.

Článok. IX

Odstúpenie od zmluvy a náhrada škody

9.1. Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od zmluvy teda, pokiaľ sa po uzatvorení zmluvného vzťahu vyskytli na jej strane neodstrániteľné prekážky brániace splneniu záväzku. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s objednávateľom a zrušiť bez náhrady účasť objednávateľa v kurze, ak Objednávateľ svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov jazykovej školy, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh jazykového kurzu. V prípade, že Objednávateľ neuhradí poplatok za kurz v termíne splatnosti, je Zhotoviteľ oprávnený ukončiť s Objednávateľom zmluvný vzťah okamžite. Odstúpenie od zmluvy sa riadi podmienkami uvedenými v zmluve alebo storno podmienkami uvedenými v čl. X.
9.2. Odstúpenie od zmluvy je každá zo strán povinná oznámiť druhej strane písomne.
9.3. V prípade, že od zmluvy odstupuje Objednávateľ, je povinný uhradiť Zhotoviteľovi storno poplatky. Výška týchto poplatkov je stanovená v zmluve alebo v čl. X obchodných podmienok.

Článok X.

Storno poplatky

10.1. Storno poplatky, ktoré nie sú definované v zmluve medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, sa vzťahujú na výučbu a to je:


  • 30% storno poplatok za zrušenie objednávky do 5 a menej pracovných dní pred zahájením výučby;
  • 50% storno poplatok za zrušenie už prebiehajúcej výučby po odčítaní odučených hodín

Storno poplatky sa určujú z celkovej zmluvnej ceny kurzu. V prípade zmluvy na dobu neurčitú sa storno poplatok určuje zo zmluvnej ceny zodpovedajúcej nasledujúcim šiestim mesiacom výučby.
10.2 V prípade zrušenia kurzu zo strany Zhotoviteľa vzniká Objednávateľovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného poplatku za kurz. V iných prípadoch nemá Objednávateľ nárok na vrátenie platby za kurz.
10.3 V prípade vrátenia časti alebo celej výšky ceny kurzu (z dôvodu zrušenia kurzu zo strany Zhotoviteľa) bude čiastka na základe požiadavky Objednávateľa vrátená v hotovosti, alebo prevedená na jeho účet do 10 pracovných dní.

 

Článok XII.

Zvláštne ustanovenia

11.1. Objednávateľ sa zaväzuje k tomu, že bez výslovného súhlasu Zhotoviteľa nebude kontaktovať lektora, zvlášť pokiaľ sa jedná o dodávanie akýchkoľvek služieb súvisiacich s predmetom podnikania Zhotoviteľa.
11.2. Objednávateľ sa zaväzuje neprejednávať s lektorom záležitosti týkajúce sa Obchodných podmienok výučby.
11.3. V prípade porušenia povinností uvedených v odseku 1 a 2 tohto článku je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 Eur za každé jednotlivé porušenie aj ak lektor neukončí výučbu.                                       

11.4. Objednávateľ je povinný byť držiteľom občianskeho preukazu alebo povolenia na pobyt cudzinca na Slovensku. Objednávateľ musí spĺňať základné predpoklady na štúdium, týkajúce sa jeho zdravotného stavu. Objednávateľ je povinný informovať jazykovú školu vopred o skutočnostiach, týkajúcich sa jeho vážneho zdravotného stavu vyžadujúceho prístup kvalifikovaného špeciálneho pedagóga a špeciálny prístup odborníka v oblasti zdravotníctva a to najmä v prípadoch, keď si je vedomý, že sa jeho zdravotný stav môže zhoršiť natoľko, že bude nevyhnutné v neprítomnosti odborného pracovníka z oblasti zdravotníctva volať prvú pomoc napr. epilepsia, diabetes a pod. Ak objednávateľ zamlčí akékoľvek vážne skutočnosti o svojom zdravotnom stave, poruší tak Všeobecné obchodné podmienky jazykovej školy a bude s okamžitou platnosťou vylúčený z jazykového kurzu. Poplatok za kurz mu bude zo strany jazykovej školy vrátený v plnej výške ak sa táto skutočnosť zistí najneskôr na druhej vyučovacej hodine. V opačnom prípade poplatok za kurz prepadá v prospech jazykovej školy. Objednávateľovi v takomto prípade nebude udelený certifikát o absolvovaní kurzu v jazykovej škole. Jazyková škola si vyhradzuje právo nevyučovať študentov s ťažkým zdravotným a duševným ochorením, keďže lektori nemajú odborné vzdelanie a prax v oblasti špeciálnej pedagogiky a pre lektora nie je podmienkou vrámci spolupráce jazykovej školy absolvovať kurz poskytnutia prvej pomoci účastníkom jazykového kurzu s vážnym zdravotným ochorením.                                               

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ tieto obchodné podmienky nestanovia inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
12.2. Znenie týchto obchodných podmienok je pre zmluvné strany záväzné.
12.3 Objednávateľ vyplnením on-line prihlášky na webovej stránke www.porter.sk a www.cj.sk prejavuje súhlas s obchodnými podmienkami. Prejavený súhlas platí aj v prípade objednávateľa, ktorý sa po riadnom skončení kurzu prihlási na pokračovanie v kurze (v prípade, že nenastala zmena v obchodných podmienkach).
12.4. V zmysle § 273 Obchodného zákonníka sa tieto obchodné podmienky považujú za Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Porter s.r.o. so sídlom Pluhová 42, 831 03 Bratislava. Tieto podmienky sú platné pre všetky prevádzky a ich objednávateľov od 1. mája 2011.

Mám záujem o nezáväznú cenovú ponuku, online prihlášku na jazykový kurz alebo nezaväznú ukážku vyučovacej hodiny zadarmo.
« Máj 2019 »
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2